Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

108 Names of Sri Venkatesaya


1. Venkatesaya Sri Venkatesaya Namaha
   2. Seshadhri Nilayaya Sri Venkatesaya Namaha
   3. Vrushadhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha
   4. Vishnave Sri Venkatesaya Namaha
   5. Sadanjana Gireesaaya Sri Venkatesaya Namaha
   6. Vrushadhri Pathaye Nama Sri Venkatesaya Namaha
   7. Meru Puthra Girisaya Sri Venkatesaya Namaha
   8. Sarasswamy Tadee Jushe Sri Venkatesaya Namaha
   9. Kumaara Kalpa Sevyaaya Sri Venkatesaya Namaha
  10. Vajridhrug Vishayaya Sri Venkatesaya Namaha
  11. Suvarchalaa Suthanyastha Sainaapathya Bharaaya Sri Venkatesaya Namah
  12. Raamaya Sri Venkatesaya Namaha
  13. Padmanabhaya Sri Venkatesaya Namaha
  14. Sadaa Vaayu Stutaaya Sri Venkatesaya Namaha
  15. Tyakta Vaikuntta Lokaya Sri Venkatesaya Namaha
  16. Girikunja Vihaarine Sri Venkatesaya Namaha
  17. Harichandana Gothrendhra Swamine Sri Venkatesaya Namaha
  18. Sankha Raajanya Nethraabhja Vishayaaya Sri Venaktesaya Namaha
  19. Vasoo Parichara Thraathre Sri Venkatesaya Namaha
  20. Krishnaya Sri Venkatesaya Namaha
  21. Abdhi Kanyaa Parishvaktha Vakshase Sri Venkatesaya Namaha
  22. Venkataya Sri Venkatesaya Namaha
  23. Sanakaadhi Mahaa Yogi Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha
  24. Devajith Pramukha Anantha Daitya Sangha Pranasasine Sri Venkatesaya Namaha
  25. Svetha Dhveepa Vasan Muktha Poojithaangri Yugaaya Sri Venkatesaya Namaha
  26. Sesha Parvatha Roopathva Prakaasana Paraaya Sri Venkatesaya Namaha
  27. Saanu Staapita Taarkshyaaya Sri Venkatesaya Namaha
  28. Taarkshyachala Nivasine Sri Venkatesaya Namaha
  29. Maaya Gooda Vimana Venkatesaya Namaha
  30. Garuda Skandha Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
  31. Ananta Sirase Sri Venkatesaya Namaha
  32. Ananthakshaya Sri Venkatesaya Namaha
  33. Ananta Charanaya Sri Venkatesaya Namaha
  34. Srisaila Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha
  35. Dhaamodaraya Sri Venkatesaya Namaha
  36. Neelamegha Nibhaaya Sri Venkatesaya Namaha
  37. Brahmmadhi Deva Durdarsa Visvaroopaaya Sri Venkatesaya Namaha
  38. Vaikunttaagatha Saddhema Vimaana Antargataaya Sri Venkatesaya Namaha
  39. Agasthyabhyartitaa Sesha Jana Dhrug Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha
  40. Sri Vaasudevaya Sri Venkatesaya Namaha
  41. Haraye Sri Venkatesaya Namaha
  42. Theertha Panchaka Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
  43. Vaamadeva Priyaya Sri Venkatesaya Namaha
  44. Janakeshta Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha
  45. Maarkandeya Mahaa Theertha Jaatha Punya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha
  46. Vaakpathi Brahmadhathre Sri Venkatesaya Namaha
  47. Chandra Laavanya Dhayine Sri Venkatesaya Namaha
  48. Naarayana Nagesaya Sri Venkatesaya Namaha
  49. Brahma Klupthothsavaaya Sri Venkatesaya Namaha
  50. Sankha Chakra Varaanamra Lasath Karatalaaya Sri Venkatesaya Namaha
  51. Dravan Mriga Madhaasaktha Vigrahaaya Sri Venkatesaya Namaha
  52. Kesavaya Sri Venkatesaya Namaha
  53. Nithya Youvana Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
  54. Artithaarta Pradhathre Sri Venkatesaya Namaha
  55. Visva Teerttha Agha Haarine Sri Venkatesaya Namaha
  56. Theertaswamy Saras Snatha Janabhishta Pradhayine Sri Venkatesaya Namaha
  57. Kumara Dhaarikaa Vaasas Skandhabheeshta Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha
  58. Jaanu Dhagna Samudhbhutha Pothrine Sri Venkatesaya Namaha
  59. Koorma Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
  60. Kinnara Dhvandhva Saapaanta Pradaathre Sri Venkatesaya Namaha
  61. Vibhave Sri Venkatesaya Namaha
  62. Vaikhaanasa Muni Shreshtta Poojithaaya Sri Venkatesaya Namaha
  63. Simhachala Nivasaaya Sri Venkatesaya Namaha
  64. Sriman Naarayanaya Sri Venkatesaya Namaha
  65. Sadhbhakta Neelakanttaarchya Nrusimhaaya Sri Venkatesaya Namaha
  66. Kumudhaksha Gana Sreshta Sainapatya Pradhaya Sri Venkatesaya Namaha
  67. Durmedha Praanahartre Sri Venkatesaya Namaha
  68. Sridharaya Sri Venkatesaya Namaha
  69. Kshatriyaantaka Raamaaya Sri Venkatesaya Namaha
  70. Mathsya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha
  71. Paandavaari Praharthre Sri Venkatesaya Nama
  72. Srikaraaya Sri Venkatesaya Namaha
  73. Upatyakta Pradesastha Shankara Dhyaata Moorthaye Sri Venkatesaya Namaha
  74. Rukmaabja Saraseekoola Lakshmeekrita Tapasvine Sri Venkatesaya Namaha
  75. Lasalakshmi Karambhoja Dhattha Kalharaka Sraje Sri Venkatesaya Namaha
  76. Saalagraama Nivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha
  77. Sukha Dhrig Gocharaaya Sri Venkatesaya Namaha
  78. Naarayana Artitha Asesha Jana Dhrig Gocharaya Sri Venkatesaya Namaha
  79. Mrigayaarasikaaya Sri Venkatesaya Namaha
  80. Vrishabhasura Haarine Sri Venkatesaya Namaha
  81. Anjanaa Gothra Pathaye Sri Venkatesaya Namaha
  82. Vrishabhaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namaha
  83. Anjanaa Suta Dhaathre Sri Venkatesaya Namaha
  84. Maadhaveeya Agha Haarine Sri Venkatesaya Nama Sri Venkatesaya Namaha
  85. Priyangu Priya Bhakshyaaya Sri Venkatesaya Namaha
  86. Svetha Kola Varaaya Sri Venkatesaya Namaha
  87. Neela Dhenu Payo Dhaaraa Seka Dehotbhavaaya Sri Venkatesaya Namaha
  88. Sankara Priya Mithraaya Sri Venkatesaya Namaha
  89. Chola Puthra Priyaaya Sri Venkatesaya Namaha
  90. Sudharminee Suchaitanya Pradhaathre Nama Sri Venkatesaya Namaha
  91. Madhu Ghaatine Sri Venkatesaya Namaha
  92. Krishnaakhya Vipra Vedantha Desikathva Pradhaaya Sri Venkatesaya Namaha
  93. Varahachala Naataya Sri Venkatesaya Namaha
  94. Balabhadraaya Sri Venkatesaya Namaha
  95. Thrivikramaaya Sri Venkatesaya Namaha
  96. Mahathe Sri Venkatesaya Namaha
  97. Hrisheekesaaya Sri Venkatesaya Namaha
  98. Achyuthaaya Sri Venkatesaya Namaha
  99. Neeladhri Nilayaaya Sri Venkatesaya Namaha
 100. Ksheeraabdhi Naataaya Sri Venkatesaya Namaha
 101. Vaikuntaachala Vaasine Sri Venkatesaya Namah
 102. Mukundhaya Sri Venkatesaya Namaha
 103. Ananthaya Sri Venkatesaya Namaha
 104. Virinchaabhyartithaaneetha Soumya Roopaya Sri Venkatesaya Namaha
 105. Suvarna Mukhari Snaatha Manuja Abheeshta Daayine Sri Venkatesaya Namaha
 106. Halaayudha Jagath Theerttha Samastha Phala Dhaayine Sri Venkatesaya Namaha
 107. Govindaya Sri Venkatesaya Namaha
 108. Srinivaasaaya Sri Venkatesaya Namaha

0 Feedback:

Post a Comment