Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

Bhushundi Ramayan
"Namo nama Shri Guru padukabhyam"Uttarkand – Doha 63 – 67

Naath kritharath bhayau main tav darsan khagaraj |
Aayasu dehu so karaun aba prabhu aayahu kehi kaj ||

Sada kritharath rup tumha kaha mridu bachan khages |
Jehi ke astuti sasdara nij mukh kinhi mahes ||

Sunahu tat jehi karan aayau | So saba bhayau daras tav payau ||
Dekhi param paavan tav aashram | Gayau moh sansaya nana bhram ||
Ab shriram katha ati paavani | Sadaa sukhad dukh punj nasaavni ||
Saadar taat sunaavahu mohi | Baar baar binvau prabhu tohi ||
Sunat garud kai giraa binitaa | Saral suprem sukhad supunita ||
Bhayau taasu man param uchhaahaa | Laag kahai raghupati gun gaahaa ||
Prathamahi ati anuraag bhavani | Ramcharit sar kahesi bakhani ||
Puni naarad kar moh apaaraa | Kahesi bahuri raavan avataaraa ||
Prabhu avataar katha puni gaai | Taba sisu charit kahesi man laai ||

Balcharit kahi bibidh bidhi mana maha param uchhaah |
Rishi aagavan kahesi puni shri raghubir bibah ||Bahuri ram abhishek prasanga | Puni nrip bachan raj ras bhanga ||
Purbaasinh kar birah bishaadaa | Kahesi ram lachiman sambaadaa ||
Bipin gavan kevat anuraagaa | Surasari utari nivaas prayaagaa ||
Baalmik prabhu milan bakhaanaa | Chitrakut jimi base bhagwaanaa ||

Sachivaagavan nagar nrip marna | Bharataagavan prem bahu barna ||
Kari nrip kriya sang purbaasi | Bharat gaye jahan prabhu sukh raasi ||
Puni raghupati bahu bidhi samujhaae | Lai paadukaa avadhapur aye ||
Bharat rahni surpati sut karni | Prabhu aru atri bhet puni barani ||

Kahi biraadh badh jehi bidhi deh taji sarbhang |
Barni sutichhan priti puni prabhu augusti satsang ||


Kahi dandak ban pavaanataai | Gidha maitri puni tehin gaai ||
Puni prabhu panchabati krit baasaa | Bhanji sakal muninh ki traasaa ||
Puni lachhiman updes anupaa | Supanakhaa jimi kinhi kurupa ||
Khar dushan badh bahuri bakhaanaa | Jimi sab marmu dasaanan jaanaa ||

Daskandhar maarich batakahi | Jehi bidhi bhai so sab tehin kahi ||
Puni maya sita kar harana | Shriraghubir birah kachhu barana ||
Puni prabhu gidha kriya jimi kinhi | Badhi kabandh sabarihi gati dinhi ||
Bahuri birah baranat raghubira | Jehi bidhi gae sarovar tira ||

Prabhu narad sambaad kahi maaruti milan prasang |
Puni sugriv mitai baali praan kar bhang ||


Kapihi tilak kari prabhu krita sail prabarsan bas |
Baranan barasha sarad aru ram rosh kapi traas ||

Jehi bidhi kapipati kis pathai | Sita khoj sakal disi dhai ||
Bibar prabes kinha jehi bhanti | Kapinha bahori mila sampaati ||
Suni sab katha samir kumaaraa | Naaghat bhayau payodhi apaaraa ||
Lanka kapi prabes jimi kinha | Puni sitahi dhiraju jimi dinha ||
Ban ujaari ravanahi prabodhi | Pur dahi naagheu bahuri payodhi ||
Aae kapi saba jaha raghuraai | Baidehi ki kusal sunaai ||
Sen sameti jatha raghubira | Utare jaai baarinidhi tira ||
Mila bibhishan jehi bidhi aai | Saagar nigrah katha sunaai ||


Setu baandhi kapi sen jimi utari saagar paar |
Gayau basithi birabar jehi bidhi balikumaar ||

Nisichar kis laraai baranisi bibidhi prakaar |
Kumbhakaran ghananad kar bal paurush sanghaar ||


Nisichar nikar maran bidhi naanaa | Raghupati ravan samar bhakhaanaa ||
Ravan badh mandodari sokaa | Raj bibhishan deva asokaa ||
Sita raghupati milana bahori | Surnah kinhi astuti kar jori ||
Puni pushpak chadhi kapinh sameta | Avadh chale prabhu kripa niketa ||
Jehi bidhi ram nagar nij aae | Baayas bisad charit sab gaae ||

Kahesi bahori ram abhisheka | Pur barnath nrip nithi aneka ||
Katha samast bhusund bakhani | Jo mai tumh san kahi bhavani ||
Suni sab ram katha khaganaha | Kahat bachan man param uchhaha ||

Gayau mor sandeh suneau sakal Raghupati charit |
Bhayau Ram pad neh tav prasad bayas tilak ||

0 Feedback:

Post a Comment