Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

108names of hanumanji

 1. Om Anjaneyaya Namaha
 2. Om Mahaviraya Namaha
 3. Om Hanumate Namaha
 4. Om Marutatmajaya Namaha
 5. Om Tatvagyanapradaya Namaha
 6. Om Sitadevimudrapradayakaya Namaha
 7. Om Ashokavanakachchhetre Namaha
 8. Om SarvamayavibhaNjanaya Namaha
 9. Om Sarvabandhavimoktre Namaha
 10. Om RaxovidhvaNsakarakaya Namaha
 11. Om Paravidya Pariharaya Namaha
 12. Om Para Shaurya Vinashakaya Namaha
 13. Om Paramantra Nirakartre Namaha
 14. Om Parayantra Prabhedakaya Namaha
 15. Om Sarvagraha Vinashine Namaha
 16. Om Bhimasena SahayakrIthe Namaha
 17. Om Sarvadukhah Haraya Namaha
 18. Om Sarvalokacharine Namaha
 19. Om Manojavaya Namaha
 20. Om Parijata Drumulasthaya Namaha
 21. Om Sarva Mantra Svarupaya Namaha
 22. Om Sarva Tantra Svarupine Namaha
 23. Om Sarvayantratmakaya Namaha
 24. Om Kapishvaraya Namaha
 25. Om Mahakayaya Namaha
 26. Om Sarvarogaharaya Namaha
 27. Om Prabhave Namaha
 28. Om Bala Siddhikaraya Namaha
 29. Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namaha
 30. Om Kapisenanayakaya Namaha
 31. Om Bhavishhyathchaturananaya Namaha
 32. Om Kumara Brahmacharine Namaha
 33. Om Ratnakundalaya Namaha
 34. Om Diptimate Namaha
 35. Om Chanchaladvalasannaddhaya Namaha
 36. Om Lambamanashikhojvalaya Namaha
 37. Om Gandharva Vidyaya Namaha
 38. Om Tatvajnaya Namaha
 39. Om Mahabala Parakramaya Namaha
 40. Om Karagraha Vimoktre Namaha
 41. Om ShrInkhala Bandhamochakaya Namaha
 42. Om Sagarottarakaya Namaha
 43. Om Pragyaya Namaha
 44. Om Ramadutaya Namaha
 45. Om Pratapavate Namaha
 46. Om Vanaraya Namaha
 47. Om Kesarisutaya Namaha
 48. Om Sitashoka Nivarakaya Namaha
 49. Om Anjanagarbha Sambhutaya Namaha
 50. Om Balarkasadrashananaya Namaha
 51. Om Vibhishhana Priyakaraya Namaha
 52. Om Dashagriva Kulantakaya Namaha
 53. Om Laxmanapranadatre Namaha
 54. Om Vajra Kayaya Namaha
 55. Om Mahadyuthaye Namaha
 56. Om ChiraNjivine Namaha
 57. Om Rama Bhaktaya Namaha
 58. Om Daitya Karya Vighatakaya Namaha
 59. Om Axahantre Namaha
 60. Om Kajnchanabhaya Namaha
 61. Om Pajnchavaktraya Namaha
 62. Om Maha Tapase Namaha
 63. Om Lankini Bhajnjanaya Namaha
 64. Om Shrimate Namaha
 65. Om Simhika Prana Bhanjanaya Namaha
 66. Om Gandhamadana Shailasthaya Namaha
 67. Om LaNkapura Vidayakaya Namaha
 68. Om Sugriva Sachivaya Namaha
 69. Om Dhiraya Namaha
 70. Om Shuraya Namaha
 71. Om Daityakulantakaya Namaha
 72. Om Suvarchalarchitaya Namaha
 73. Om Tejase Namaha
 74. Om Ramachudamanipradayakaya Namaha
 75. Om Kamarupine Namaha
 76. Om Pingalaxaya Namaha
 77. Om Vardhi Mainaka Pujitaya Namaha
 78. Om KabalikrIta Martanda Mandalaya Namaha
 79. Om Vijitendriyaya Namaha
 80. Om Ramasugriva Sandhatre Namaha
 81. Om Mahiravana Mardhanaya Namaha
 82. Om Sphatikabhaya Namaha
 83. Om Vagadhishaya Namaha
 84. Om NavavyakrItapanditaya Namaha
 85. Om Chaturbahave Namaha
 86. Om Dinabandhuraya Namaha
 87. Om Mayatmane Namaha
 88. Om Bhaktavatsalaya Namaha
 89. Om SaNjivananagayartha Namaha
 90. Om Suchaye Namaha
 91. Om Vagmine Namaha
 92. Om DrIdhavrataya Namaha
 93. Om Kalanemi Pramathanaya Namaha
 94. Om Harimarkata Markataya Namaha
 95. Om Dantaya Namaha
 96. Om Shantaya Namaha
 97. Om Prasannatmane Namaha
 98. Om Shatakantamudapahartre Namaha
 99. Om Yogine Namaha
 100. Om Ramakatha Lolaya Namaha
 101. Om Sitanveshana Pathitaya Namaha
 102. Om Vajradranushhtaya Namaha
 103. Om Vajranakhaya Namaha
 104. Om Rudra Virya Samudbhavaya Namaha
 105. Om Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namaha
 106. Om Partha Dhvajagrasamvasine Namaha
 107. Om Sharapamjarabhedhakaya Namaha
 108. Om Dashabahave Namaha
 109. Om Lokapujyaya Namaha
 110. Om Jambavatpritivardhanaya Namaha
 111. Om Sitasameta Shriramapada Sevadurandharaya Namaha

0 Feedback:

Post a Comment