Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

|| SHRI SANTRAM STOTRAM ||

SHRUTVA SA CHA GURORVAKYAM LAXMANO HRASHTAMANASAH
DANDVAT PRANIPATYAAH AANANDASHRUPARIPLUPTAH

|| SHREE LAXMAN UVACHA ||

YOGIVYOOHAIKAVANDHAM PRATHITMAPI GUNAIH SEVITAM LOKSANGHAIH
DATTATRAYAVATARAM KALIYUGAJJANEBHYO VADANTAM SUYOGAM
TISHTHANTAM SIDDHIYUKTAM MUNIGANANAMITAM PARTHIRVAIVARDHAYAMAANAM
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 1 ||

MEGHSHYAMAM SUNETRAM VIDITPARASHIVAM BHASYANTAM SWAKANTYAA
TRAILOKYAMVISHVAMETAT SURVARAMUNIBHIH PRARTHYAMAANAM YADANGAM
SHVETAIH KASHAYAVASTRAIH SUBUHUGANAGANAI GURBHITAM BRAHMAROOPAM
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 2 ||

SINHASKANDHAM SUPADAM TRIVALIBHIROODARAM SHOBHITAM YASYA POORNAM
SWACHCHHAMPADMASANASTHAM GUNATAMPIPARAM TAARMADYAM SANADAM
NASAGRE BADDHADRASHTIM STHITAMAPI CHA MAHAA BRAHMANI BHRAJAMAANAM
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 3 ||

BHITVA SHAT CHAKRAMARAM GAHANMAPI PARAM YOGIBHISCHAPYAGAMYAM
LAKSHYE ROOPE KRUTAIKYAM STAVANGUNABHAYAMSANSTUTAM DEVSANGHAIH
YASYAAGRE SIDDHAYOSHTAU HARIDAMALGRUHA DAAGTARAKTVANTAYAH
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 4 ||

YASYA SHREE SIDDHYASEVYAH SURANARASUKHADAH SUPRASANNAH SURAMYAH
YUKTAIH SHVETAIRDHVAJAIRVAI SUSUKHAJALYUTO YOGIBHIHA SEVANEEYAH
SHOBHADHYO DEEPYUKTO JANAHITAKALAYO YOGAYOGYO MATHOVAI
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 5 ||

YATSANGAANNASHTAPAAPAH SAPADI MAM GATAM GHORAMGYAANMOOLAM
MAAYAAMOHAU TATHA ME SAPADI VIGALITAU NASHTASANDEHAVRUTTIHA
VAIRAAGYAM BHAKTIYUKTAM BHAJANSUKHAKARAM SUPRASANNAM MANO ME
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 6 ||

YATSANAGAMPRAPTASHISHYAHA SHAMADAMSAHITA YOGAMAARGAIKANISHTHAH
VEDYAM VEDANTAGAMYAM RAHASI PARASHIVAM SUDDHABODHAIKAROOPAM
GYAATVAMAANAM CHA SARVE GURUGATAMANASO YOGNISHTHA BABHOOVUH
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 7 ||

GEHE VAADITRAGHOSHA VINATBAHUJANAA YASYA NITYAM BHAVANTI
DUKHAGHNO YATRA VAATI PRANATAJANAMANO LHADAKAKREE CHA VAAYUH
YAM PRAPYAAHAM VIMOODHO VIGATABHAVABHAYO JAATASACHCHITSWAROOPAH
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 8 ||

TVAM ME MAATA PITA ME SWAJANA KUL KUTUMBAN CHA BANDHUSTVAMEVA
YENATO GYAANBANDHAH SAPADIPARSHUNAA TEEVRAVEGENA CHCHHINNAH
TASMATTUBHYAM NAMASTE SHARANGATJAN KALESHAHANTASIBHOTVAM
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 9 ||

ANNAADDHAIH PANCHKOSHAIH RAHITAPARASHIVAM POORNABHAKTYAA GRUNAMTAM
YOGEENDRAISHCHAPI VANDHAI CHA BHAVABHAYAHARAI STTATTAVMASYAADI VAAKYAI
SHISHYANSAMBODHAYANTAM NARAKABHAYAHARAM LAKSHMANAIKYATVMAADHYAM
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 10 ||

PRAGYAANAM BRAHMAROOPAM SHRUTISHATPATHITAM SATCHIDANANDMADROOPAM
KLESHAATITAM KAJESHADIBHIRAPI SATATAM PARTHAYMAANAM SURESHAIH
CHAITANYAM SHISHYAMADHYE NIGAMAGATIGIRAA KATHYATE YAD BRUVATAM
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 11 ||

SHOBHADHYARCHCHHMAHESHAAT PRATICHIDISHIGATAM MANDIRAMBHAATI YASYA
VIPRADHYAISCHAAPI YUKTACHCHHATAPATHANIPUNAAT PATTANAATNATTA SANGYAAT
KASHTAVACHYAM VASANTAM SURANARAMUNIBHIH SEVANEEYAM SHUBHANGAM
SHANTAM SHREE SANTARAMAM PRANATAJANAMNO BHISHTADAM NITYAMEEDE || 12 ||

EVAM STUTVA CHAITARDASHAM SHISHYAM SA YOGISIDDHASAMMATAH
UVAACH PREETIYUKTEN VAAKEYAN HARSHAYANNIVA || 14 ||

|| SHREE SANTRAM UVAACH ||

VARAM VRUSHANAV BHADRAM TE YATTEMANASI VARTATE
ITEE VAAKYAM GUROHSHRUTVA LAKSHMANO VAAKYAMADADE || 15 ||

|| SHREE LAXMAN UVACHA ||

YADI PRASANNO YOGEESHA YADI DEYO VARO MAM
TVADANGHRIKAMALE NITYAM BHAKTIH SYAANME BHAVEBHAVE || 16 ||_
|| SHREE SANTRAM UVAACH ||

BHAKTIRBHAVISHYATI TAAT DURLABHAM CHAANYADEHINAM
MAYAA TE KATHITO YOGAH SOPI TVAIYI BHAVISHYATI || 17 ||

STOTRENAANEN MAM NITYAM STOSHYANTI BHUVI YE NARAH
TESHAM KAMAN PRADASYAMI MANOBHISHTHANNA SANSHAYAH || 18 ||

PRATAHKALE STOTRAMIDAM MATSAMEEPE VISHESHATAH
PATHITVAA DHANMAPNOTI DHANAKAMSHCHA YO NARAH || 19 ||

MADHYAHNEPATHANAT NITYAM PRAPNUYAT PUTRAMUTTAM
SAYANKALE TU YAH STOTRAM PATHET BHAKTIPARAYANAH || 20 ||

YASHAH KEERTIM CHA VIPULAM PRAPNOTYATRA NA SANSHAYAH
NISHEETHE PATHNAAT SADHO YOGAGYAANAM BHAVISHYATI || 21 ||_
KRUTVA POOJAM GUROH SAMYAG VASOLANKARCHANDANAIH
DHOOPAIRDEEPAISHCHA NAIVEDHYAIH RATNADHAIRDAKSHINADIBHIH || 22 ||

VITANAIH SHRESHTHVASTRAISHCH PAADAKSHALAN POORVAKAIH
PATHEDANANYABHAAVEN SA PRAPNOTYUTTAMAM GATIM || 23 ||

|| EETI SHREE AVADHOOTENDRAM SHREE SANTRAM-STOTRAM SAMPOORNAM ||

0 Feedback:

Post a Comment