Bapa Sitaram - Param Pujya Sant Shiromani Sadguru Dev Shree Bajrangdasbapa (Bagdana)॥ Dhayan mulam guru murti puja mulam guru padam, ॥ ॥ Mantra mulam guru vakyam moksh mulam guru krupa. ॥ ॥ Guru govind dono khade, kisko lagoo paay, ॥ ॥ bali haari guru aapki, jo govind diyo dikhay. ॥
Protected by Copyscape Online Plagiarism Tool

All about Bapa Sitaram, Bajrangdas Bapa

Translate

|| SHREE SANTARAM STOTRAM ||

Yogeendram Vishavandhyam Sakal Gunanidhim, shree Yutam Swaatam Nishtam.
Kleshaatitam Mamesham Hayachal Sukhakaram, Sadchidananda - Roopam.
Shishyaanaam Gyaanandam Tam, Vigatamalayutam Kinkaraanaam Hradistham.
Wandeham Siddhi Yuktam Parampad Vidam, Shree Gurum Santram || 1 ||

Swaatamgnayam Hritisthitam Me, Vimalagurutaram Thirtharoopam Prapoojyam.
Shantam Shree Dharmtatva Haykhilamalahaaram, Shree Prabhau Laganachittam,
Aaashaanaam Shobhakam Tam Vividh Suyashasaa, Manyu Dagdham Varishtam.,
Naumi Shree Santaram Tvanaghasuvidhubham, Vyaagsakam Bodhadavai || 2 ||

Adwaitaanand Roopaat Pranat Jana Ganaa, Bhishtadam Divya Roopam,
Yatsangaatpaaptaapaah Sapadi Hradi Gataa, Me Sadaagyaanmoolaah.
Nashtaastam Ram Swaroopam Sharana Gata, Janakalesha - Panchadihaaram,
Kshotriyam Santramam Bahulabhava Bhaya, Ghnam Janaanaam Bhajeham || 3 ||

Shree Santram Guru Varyam Chintya Moortima, Hyagyaanam Vinaashan Havya Vaaham,
Utsaah Vardhanamaham Tu Chatuh Falaaya, Namaami Bhakti Bhirajam Tanuvaamanobhiha || 4 ||

Aachala Mox Yutam Mam Daiyatam, Sakala Shaastra Rahasya Vidam Gurum,
Vidita Vishva Vubhum Shivameeshwaram, Nikhila Vaadimataandha Nivaakaram || 5 ||

Anupamaa Gama Shaastratam Param, Suvardaasyamakhanda Sukhaaspadam, Charana Shakta Bhavaabdhi Vidaahakam, Param Paavanamev Mano Bhaj || 6 ||

Yato Jaayate Paalayate Yen Vishwam, Janebhyaah - Oaram Leeyate Yatra Vishwam,
Hradaattatva Masyaadijanyam Vibodham, Bhaje Tam Gurum Chaatmanastasya Yo Vai || 7 ||

Sadchichita Gyanan Manta Maxarmahat, Deepti Swaroopam Prabhum,
Aandndam Hyajamdwiteeyamamitam, Shree Santramam Gurum,
Maayatitam Paarsatva Gunagam, Shantam Mahaabharatam
Kai Valayam Pranmaamuyaham, Kavivaram Shree Paada Gamgaafalam || 8 ||

Maaya Didukhaih Paripeeditaste,Paadabhjyo Renubhiranktionam,
Shewta Dhvajam Sad Guru Santramam, Vande Mrutam Laxmanctas Shishya || 9 ||

Guru Stotrakam Yah Pathet Punyadehee, Gruhee Bhoopati Lo Rahmachaaree Cha Sadhuh,
Labhed Dharma Ka Maadi Moxim Hi Bhaktya, Guru Rvakya Niskthah Sadaa Vaamanobhih || 10 ||

Eeti Shree Santram Stotram Sampoorn

0 Feedback:

Post a Comment